loading...
Đóng
Unit 3 - Who's that?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
4
Unit 4 - She's my mother.
Ôn luyện cách hỏi và giới thiệu về người khác.
Bài học trước
2
Unit 2 - How are you?
Học cách chào hỏi vào các thời điểm trong ngày, cách nói tạm biệt. Hỏi thăm và trả lời về sức khỏe.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này