loading...
Đóng
Unit 4 - She's my mother.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
5
Unit 5 - How old are you?
Hỏi và trả lời về tuổi tác. Học số đếm từ 1 đến 10.
Bài học trước
3
Unit 3 - Who's that?
Hỏi và giới thiệu về người khác với "This" và "That".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này