loading...
Đóng
Unit 6 - What's this?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
7
Unit 7 - What are these?
Làm quen với danh từ số nhiều. Tiếp tục hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật, nơi chốn.
Bài học trước
5
Unit 5 - How old are you?
Hỏi và trả lời về tuổi tác. Học số đếm từ 1 đến 10.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này