loading...
Đóng
Unit 1 - I am from Vietnam.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
2
Unit 2 - I live in a cottage.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nơi chốn, địa chỉ.
Bài học trước
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này