loading...
Đóng
Unit 10 - Where is the post office?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
11
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
Nói về nơi chốn trong quá khứ, sử dụng thì quá khứ đơn giản.
Bài học trước
9
Unit 9 - What is he like?
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này