loading...
Đóng
Unit 11 - I was at a school festival yesterday.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
12
Unit 12 - What did you do yesterday?
Hỏi và trả lời về hành động trong quá khứ.
Bài học trước
10
Unit 10 - Where is the post office?
Hướng dẫn chỉ đường.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này