loading...
Đóng
Unit 18 - You should see the doctor.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
19
Unit 19 - I don’t have any crakers.
Ôn luyện cách sử dụng câu chỉ sự sở hữu với "Some" và "Any".
Bài học trước
17
Unit 17 - We mustn't play in the street.
Các nói bắt buộc và không được phép với "Must" và "Mustn't".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này