loading...
Đóng
Unit 4 - How often do you play football?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
5
Unit 5 - How do you get to your hometown?
Ôn luyện cách hỏi về trả lời về phương tiện, khoảng cách và thời gian đi lại.
Bài học trước
3
Unit 3 - What does she do?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này