loading...
Đóng
Unit 6 - I'm writing a letter.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
7
Unit 7 - When is Christmas?
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
Bài học trước
5
Unit 5 - How do you get to your hometown?
Ôn luyện cách hỏi về trả lời về phương tiện, khoảng cách và thời gian đi lại.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này