loading...
Đóng
Unit 7 - When is Christmas?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
8
Unit 8 - What's the matter with you?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về sức khỏe.
Bài học trước
6
Unit 6 - I'm writing a letter.
Hỏi và trả lời về hành động đang xảy ra.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này