loading...
Đóng
Unit 8 - What's the matter with you?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
9
Unit 9 - What is he like?
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
Bài học trước
7
Unit 7 - When is Christmas?
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này