loading...
Đóng
Unit 9 - What is he like?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần hoàn thiện và trả lời đúng hết các câu hỏi của sáu mục để được tính là hoàn thành bài.
Bài học sau
10
Unit 10 - Where is the post office?
Hướng dẫn chỉ đường.
Bài học trước
8
Unit 8 - What's the matter with you?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về sức khỏe.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này