Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

You have got 3/9 correct answers.
Touch here to review.
Em đạt được 3/9 câu trả lời đúng.
Em hãy nhấn vào đây để xem lại.
Read the paragraph and answer the questions hidden in the buttons of number.
1 of 3
1
Answer:
2
Answer:
3
You will read some paragraphs. Each one has 3 questions. Touch the number buttons to see the questions and answer them. Then touch the Submit button to see the result. You can touch the Text button to read the paragraph again and the Back or Next buttons to move to another paragraph.
Em sẽ đọc các đoạn văn. Mỗi đoạn văn có 3 câu hỏi. Em chạm các nút được đánh số để đọc và trả lời câu hỏi. Sau đó em chạm nút Submit để xem kết quả. Em có thể nhấn nút Text để đọc lại đoạn văn và các nút Back hay Next để chuyển tới các đoạn văn khác.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay