Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* I slept like a log last night.

I slept like a log last night.
Cấu trúc ngữ pháp:
"Like  + N

1. Phân tích từ loại trong câu

I slept like a log last night.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Pronoun(Đại từ)
Verb(Động từ)
Preposition(Giới từ)
Article(Mạo từ)
Noun(Danh từ)
Adverb(Trạng từ)

2. Phân tích thành phần câu

I slept like a log last night.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject(Chủ ngữ)
Predicate(Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

I slept like a log last night.

(Đêm qua tôi đã ngủ say như chết.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- I: Tôi: Đại từ ngôi thứ nhất làm chủ ngữ trong câu.

- slept like a log last night: đã ngủ say như chết vào đêm qua: động từ "slept" được chia ở thì quá khứ đơn, tiếp đến là giới từ "like" có nghĩa "giống như là" được theo sau bởi danh từ "a log" nghĩa là "khúc gỗ" và cuối cùng là trạng từ chỉ thời gian "last night". Trong đó "slept like a log" là một thành ngữ trong tiếng Anh nên được dịch là "ngủ say như chết".

Cấu trúc chính: like + N

Trong cấu trúc này, "like" là một giới từ và mang nghĩa "giống như là".

"Like" đứng trước một danh từ/ danh động từ/ đại từ khi muốn so sánh hai thứ có những đặc điểm tương đồng nhau.

E.g. She wears like a princess.
Cô ấy ăn mặc giống như một cô công chúa.

E.g. It was like flying in the air.
Nó giống như là đang bay trong không trung vậy.

E.g. He is interested in watching horror films like me.
Anh ấy thích xem phim kinh dị giống tôi.

Lưu ý:

"Like" và "as" đều mang nghĩa "như là, giống như là". Tuy nhiên cần phân biệt sự khác nhau giữa "like" và "as" như sau:

LIKE AS
- nói ai đó giống cái gì (dựa trên đặc điểm tương đồng)
E.g. He speaks like a psychological expert.
-> In fact, he is not a psychological expert.
Anh ấy nói như thể anh ấy là một chuyên gia tâm lý vậy.
-> Thực tế anh ấy không phải là 1 chuyên gia tâm lý.
- nói về công việc hoặc vai trò của một ai đó.
E.g. He speaks as a psychological expert.
-> He is a psychological expert.
Anh ấy nói với tư cách là một chuyên gia tâm lý.
-> Anh ấy là một chuyên gia tâm lý.
- Like + N/ Pronoun
E.g. Don't behave like him.
Đừng cư xử giống anh ấy.
- As + Clause
E.g.
Don't behave as he did.
Đừng cư xử như anh ấy đã làm.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay