Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* I consider him very reliable.

I consider him very reliable.
Cấu trúc ngữ pháp:
"consider  + O  + Adj

1. Phân tích từ loại trong câu

I consider him very reliable.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Pronoun (Đại từ)
Verb (Động từ)
Adverb (Trạng từ)
Adjective(Tính từ)

2. Phân tích thành phần câu

I consider him very reliable.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

I consider him very reliable.

(Tôi nghĩ anh ấy rất đáng tin cậy.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- I consider him: Tôi nghĩ anh ấy...: động từ chính trong câu "consider" được chia ở thì hiện đại đơn theo chủ ngữ là đại từ ngôi thứ nhất số ít "I".

- very reliable: rất đáng tin cậy: theo sau trạng từ "very" là tính từ "reliable".

Cấu trúc chính: consider + O + Adj

Trong cấu trúc này, theo sau động từ "consider" là tân ngữ rồi sau đó đến tính từ. Cấu trúc này được dùng với nghĩa "nghĩ ai đó/ cái gì đó thế nào".

E.g. She considered him generous and kind.
Cô ấy đã nghĩ anh ấy rất hào phóng và tốt bụng.
E.g. I considered this book interesting.
Tôi đã nghĩ quyển sách này rất thú vị.

Cấu trúc trên còn có thể viết: consider + O + to be + Adj.
E.g. She considered him to be generous and kind.
Cô ấy đã nghĩ anh ấy rất hào phóng và tốt bụng.

Còn có cấu trúc: consider + O + N: coi ai đó là gì...
E.g. I consider him my best friend.
Tôi coi anh ấy là bạn thân nhất của tôi.

Lưu ý:

Ngoài ra có thể sử dụng động từ "think/ believe/ regard" thay cho "consider" thì câu vẫn mang ý nghĩa tương đương:
think + O + Adj.
E.g. I think/ believe/ regard him lucky in the race last week.
Tôi nghĩ anh ấy thật may mắn trong cuộc đua vào tuần trước.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay