Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* May she rest in peace.

May she rest in peace.
Cấu trúc ngữ pháp:
"May  + S  + V.

1. Phân tích từ loại trong câu

May she rest in peace.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Modal verb (Động từ khuyết thiếu)
Pronoun (Đại từ)
Verb (Động từ)
Preposition(Giới từ)
Noun (Danh từ)

2. Phân tích thành phần câu

May she rest in peace.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Predicate (Vị ngữ)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

May she rest in peace.

(Mong cô ấy sẽ yên nghỉ.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- May she: Mong cô ấy sẽ ....: Động từ khuyết thiếu "may" đứng trước chủ ngữ ngôi thứ ba số ít để diễn đạt mong muốn hoặc hi vọng.

- rest in peace: yên nghỉ: cụm động từ nguyên thể, trong đó động từ nguyên thể không có "to" "rest" theo sau là giới từ "in" và danh từ "peace".

Cấu trúc chính: May + S + V.

"May" là một động từ khuyết thiếu được sử dụng để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong cấu trúc trên, "may" được dùng để diễn tả mong muốn hoặc hi vọng. Trong đó động từ khuyết thiếu đứng ở đầu câu và đứng trước chủ ngữ của câu, sau đó là động từ chính. Hơn thế nữa, dấu "." được đặt ở cuối câu.

E.g. May you both have a happy life together.
Hi vọng hai bạn sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Lưu ý:
Ngoài ra động từ khuyết thiếu "may" được dùng để diễn đạt khả năng (possibility), sự cho phép (giving permisssion), hoặc xin phép (asking for permission)

- Possibility: diễn đạt khả năng
Eg. Jack may get upset if you don't say the truth.
Jack có lẽ sẽ buồn nếu bạn không nói sự thật.

- Giving permission: diễn đạt sự cho phép ai đó làm gì...
E.g.You may leave the table when you finish your dinner.
Bạn có thể rời bàn khi bạn đã ăn xong bữa tối.

- Asking for permission: xin phép
E.g. May I make a phone call?
Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay