Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* We'd sooner you spent your bonus on something useful.

We'd sooner you spent your bonus on something useful.
Cấu trúc ngữ pháp:
"S1  + would sooner  + S2  + Vpast simple

1. Phân tích từ loại trong câu

We'd sooner you spent your bonus on something useful.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Contraction(Dạng rút gọn)
Adverb(Trạng từ)
Pronoun (Đại từ)
Verb (Động từ)
Determiner(Từ hạn định)
Noun (Danh từ)
Preposition(Giới từ)
Adjective(Tính từ)

2. Phân tích thành phần câu

We'd sooner you spent your bonus on something useful.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

We'd sooner you spent your bonus on something useful.

(Chúng tôi muốn bạn dùng số tiền thưởng vào việc gì đó hữu ích.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- We'd sooner: Chúng tôi thích/ muốn ...: "We would" được rút gọn thành "we'd" và theo sau đó là "sooner". Ta có cụm từ cố định "would sooner" có nghĩa "thích cái gì hơn..."

- you spent your bonus on something useful: bạn tiêu tiền thưởng vào việc gì đó hữu ích: mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn, trong đó chủ ngữ "you" theo sau là động từ chia ở quá khứ "spent" tiếp theo là tân ngữ "your bonus", giới từ "on" đi kèm, rồi đến đại từ tân ngữ "something" và cuối cùng là tính từ "useful" bổ nghĩa cho đại từ phía trước.

Cấu trúc chính: S1 + would sooner + S2 + Vpast simple
Trong cấu trúc "would sooner" theo sau là mệnh đề chia ở quá khứ đơn, được dùng diễn tả sự thích/ muốn ai đó làm việc gì hơn.
Ở cấu trúc trên câu có 2 chủ ngữ, chủ ngữ thứ nhất (S1) khác với chủ ngữ thứ 2 (S2) và mệnh đề sau "would sooner" được chia ở thì quá khứ đơn.

E.g. I'd sooner she sat next to me.
Tôi muốn cô ấy ngồi cạnh tôi.

Trong câu phủ định, dạng phủ định sẽ được thêm vào mệnh đề sau "would sooner", khi đó câu có nghĩa là "ai đó không muốn..."
E.g. I'd sooner she didn't sit next to me.
Tôi không muốn cô ấy ngồi cạnh tôi.

Lưu ý:
Với "would sooner" trong câu có 1 chủ ngữ, cấu trúc này được dùng với nghĩa "thích làm gì hơn làm gì", ta có cấu trúc:
would sooner + Vbare infinitive (+ than + Vbare infinitive)
E.g. I would sooner go by bus.
Tôi thích đi xe bus hơn.

Ngoài ra có "would rather" được sử dụng có ý nghĩa như "would sooner".
E.g. I would rather/ sooner he got
on that train.
Tôi muốn anh ấy lên chuyến tàu đó.
E.g. I would rather stay at home than go out.
Tôi thích ở nhà hơn là đi chơi.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay