Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

* What’s the use of explaining it all to you if you are not listening?

What’s the use of explaining it all to you if you are not listening?
Cấu trúc ngữ pháp:
"What's  + the  + use  + of  + V.ing?

1. Phân tích từ loại trong câu

What’s the use of explaining it all to you if you are not listening?
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Contraction (Dạng rút gọn)
Article(Mạo từ)
Noun (Danh từ)
Preposition(Giới từ)
Gerund(Danh động từ)
Pronoun (Đại từ)
Determiner(Từ hạn định)
Conjunction(Liên từ)
Auxiliary (Trợ động từ)
Adverb(Trạng từ)
Verb (Động từ)

2. Phân tích thành phần câu

What’s the use of explaining it all to you if you are not listening?

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

What’s the use of explaining it all to you if you are not listening?

(Có ích gì khi giải thích tất cả về điều đó cho bạn nếu bạn không nghe?)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- What's the use of: Có ích gì khi...: theo sau dạng rút gọn của từ để hỏi và động từ to be, tiếp đến là mạo từ "the", danh từ "use" và cuối cùng là giới từ "of".

- explaining it all to you: giải thích tất cả cho bạn: danh động từ "explaining" theo sao là tân ngữ "it" tiếp đến là từ hạn định "all", giới từ "to" và cuối cùng là đại từ tân ngữ "you".

- if you are not listening: nếu bạn không nghe: theo sau liên từ "if" là mệnh đề chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Trong đó chủ ngữ "you" theo sau là trợ động từ với dạng phủ định "are not" và cuối cùng là động từ thêm -ing "listening".

Cấu trúc chính: What's the use of + V.ing?
Trong cấu trúc trên, theo sau "What's the use of" là dạng động từ thêm -ing. Cấu trúc này được dùng để nói ai đó đang làm một việc gì đó thật vô ích. Nó có thể được dịch là "Có ích gì khi / thật vô ích khi..."

E.g. What's the use of arguing about it?
Có ích gì khi tranh luận về vấn đề đó?
Trong ví dụ trên, theo sau "What's the use of" là dạng động từ thêm .ing "arguing". Câu này được dùng để nói đến sự vô ích của việc tranh luận vấn đề đó "arguing about it".

Lưu ý:
Ngoài ra còn có một số cấu trúc thường gặp có ý nghĩa và cách dùng như cấu trúc trên:
- It's no use + V-ing.
E.g. It's no use apolozing.
Thật vô ích khi xin lỗi.
- What's the point in + V.ing?
E.g. What's the point in behaving that way?
Có ích gì khi cư xử như vậy?
- There is no point in + V.ing.
E.g. There is no point in talking to her.
Thật vô ích khi nói chuyện với cô ấy.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay