loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The latest headlines from BBC news, I'm Liv Odesecal.
President Obama has denied suggestions that racial divisions in the United States are as bad as they were in the nineteen sixties after several recent fatal shootings involving African Americans and the police.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này