loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The latest headlines from BBC news, I'm Liv Odesecal.
President Obama has denied suggestions that racial divisions in the United States are as bad as they were in the nineteen sixties after several recent fatal shootings involving African Americans and the police.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này