loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, this is BBC world news, I'm Ben Bland. The headlines.
Police in Thailand say bomb blasts in the south of the country were acts of sabotage which had nothing to do with terrorism.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này