Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
C? ?i ph?n bi?t gi?p em ?job, career, profession, occupation? v?i ?!
TRẢ LỜI

B?n c? th? tham kh?o c?c c?ch d?ng sau:

1. Job /d??b/

L? m?t danh t? ??m ???c th??ng d?ng ?? ch? vi?c m? ng??i ta l?m ?? ki?m s?ng, c? th? cho m?t c?ng ty ho?c 1 t? ch?c.

V? d?:

I finally got that job.

(Cu?i c?ng th? t?i c?ng nh?n ???c c?ng vi?c ??).

 

2. Work:  /w?:k/

L? danh t? kh?ng ??m ???c, mang ngh?a chung chung v? bao qu?t h?n ?job?.

V? d?:

He starts his work at 7 a.m every day.

(Anh ?y b?t ??u c?ng vi?c c?a m?nh v?o l?c 7 gi? s?ng h?ng ng?y).

Work: l? ??ng t? c? ngh?a l? l?m vi?c

V? d?:

You had better work for this company.

(Anh n?n l?m vi?c cho c?ng ty n?y.)

 

3.  occupation /,?kju'pei?n/

L? danh t? ??m ???c mang ngh?a l? ngh? nghi?p, n?i v? l?nh v?c c?ng vi?c m? ai ?? l?m nh? l? gi?o vi?n, h?c sinh?.

- ???c d?ng  r?t h?n ch? nh? trong c?c ??n t?.

 State your name, age, and occupation in the box below.

(H?y ?i?n t?n, tu?i v? ngh? nghi?p c?a b?n v?o khung ph?a d??i.)

 

4. profession: /pr??fe?(?)n/

L? danh t? ??m ???c; c? ngh?a c?ng vi?c, ng?nh ngh? chuy?n m?n, ??i h?i ph?i c? s? ??o t?o v? k? n?ng ??c bi?t, v? th??ng ph?i c? tr?nh ?? gi?o d?c, chuy?n m?n cao.  Lu?t s? v? b?c s? l? nh?ng ng??i l?m c?ng vi?c chuy?n m?n; pro?fessional people.

V? d?: 

He studied law and then entered the legal profession.

( Anh ?y ?? h?c xong tr??ng lu?t v? sau ?? b??c v?o ngh? lu?t.)

 

5. career: /k?'ri?/

L? danh t? ??m ???c, c? ngh?a l? s? nghi?p, m?t c?ng vi?c ho?c ng?nh ngh? b?n ???c ??o t?o v? theo ?u?i su?t ??i.

V? d?:

Reading about the careers of great men helps us learn much.

(??c v? s? nghi?p c?a c?c v? nh?n gi?p ch?ng ta h?c h?i ???c nhi?u.)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay