Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
C? gi?i th?ch gi?p em c?ch d?ng c?a c?c t? sau: Every day/ Everyday; Already/ all ready; Maybe/May be; Altogether/ All Together
TRẢ LỜI

1. Every day/ Everyday

Everyday (t?nh t? - adj) : h?ng ng?y, th?ng th??ng

E.g. She helped his son do his everyday homework.

(C? ?y gi?p con trai c?a c? ?y l?m b?i t?p h?ng ng?y.)

Every day (tr?ng t? - adv) : m?i ng?y, h?ng ng?y

E.g. Everyday he has Ph? for breakfast.

(M?i ng?y anh ?y ??u ?n Ph? v?o b?a s?ng.)

 

2. Maybe/ May be

Maybe (tr?ng t? - adv) : c? th?, c? l?

E.g. Maybe she should look for a new job.

(C? l? c? ?y n?n t?m m?t c?ng vi?c m?i.)

May be (c?m ??ng t? - phrase verb): c? th?, th?, l?, ?

May (modal verb): c? th?

be (??ng t? nguy?n th?): th?, l?, ?

E.g. He may be the first black president.

(?ng ?y c? th? l? t?ng th?ng da m?u ??u ti?n.)

 

3. Already/ all ready

Already ( tr?ng t? ): ??, r?i

E.g. She has already gone to that spectacular city.

(C? ?y ?? t?i th?nh ph? tuy?t v?i ??.)

All ready: s?n s?ng tuy?t ??i

E.g. Are you all ready to sing?

C?c b?n ?? s?n s?ng h?t ch?a?

 

4. Altogether/ All Together

Altogether (tr?ng t? - adv) : ho?n to?n, h?t th?y

E.g. I am altogether different from my brother.

(T?i ho?n to?n kh?c so v?i anh trai m?nh.)

All together: c?ng l?c

E.g. We all together said ?Happy new year!?

(Ch?ng t?i n?i c?ng l?c ?Ch?c m?ng n?m m?i!?).

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay