Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
C?ch d?ng: Although/ Despite/ In spite of/ Though/ Even Though
TRẢ LỜI

Although/ Even Though/ Though (informal)/ Despite/ In spite of (li?n t?): m?c d?: ch? s? nh??ng b?, ???c d?ng ?? n?i hai m?nh ?? tr?i ng??c nhau v? ? ngh?a.

Eg. Although it rained heavily, he still went swimming.

(D? tr?i m?a to, anh ?y v?n ?i b?i.)

C?u tr?c: Although/ Though/ Even Though S1 + V1, S2 + V2.

Ch? ?:  C?c b?n tr?nh m?c l?i nh? c?u sau:

E.g. Although it rained heavily, but he still went swimming.

??y l? c?u vi?t sai ng? ph?p (th?a t? ?but?) do b? ?nh h??ng c?ch di?n ??t trong ti?ng Vi?t. Cac b?n c?n nh? s? d?ng ??ng m?u c?u ti?ng Anh ???c gi?i thi?u ph?a tr?n.

 

C?u tr?c: Despite, In spite of + Noun, .../ + Noun Phrase, .../ + V-ing, .../ + the fact that + Clause, ?

E.g. Despite/ In spite of the heavy rain, he still went swimming.

(D? tr?i m?a to, anh ?y v?n ?i b?i.)

E.g. Despite/ In spite of his illness, he took his son to school.

(D? ?m, anh ?y v?n ??a con trai ?i h?c.)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay