Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
C? ?i ?unlucky? l? t?nh t? ng?n hay d?i v?y ??
TRẢ LỜI

1. Unlucky ? tr?n ???c xem l? m?t t?nh t? ng?n do t? g?c Lucky l? t?nh t? c? 2 ?m ti?t, k?t th?c b?ng ?u?i ? y.  

?? h?nh th?nh d?ng so s?nh h?n/so s?nh h?n nh?t, ta ch? vi?c b? ? y th?m  ? ier /-iest  v?o ?u?i c?a t?nh t? ??.

Lucky (may m?n) ? luckier ? luckiest

Unlucky (kh?ng may m?n) ? unluckier ?unluckiest

 

2. Th? n?o l? t?nh t? ng?n?

 

a. T?nh t? c? m?t ?m ti?t l? t?nh t? ng?n
- So s?nh h?n c?a t?nh t? ng?n, ta th?m "-er/ -r/ ier" v?o ?u?i c?a t?nh t? ??. So s?nh h?n nh?t c?a t?nh t? ng?n, ta th?m "-est; -st; -iest" v?o ?u?i c?a t?nh t? ??.

V? d?:
Short (th?p)- shorter - shortest

nice (??p)- nicer - nicest 

dry (kh?) - drier - driest

hard (kh?, ch?u kh?) - harder - hardest

 

b. T?nh t? c? 2 ?m ti?t, k?t th?c b?ng c?c ?u?i ??c bi?t ?er/ -ow/ -le/ -y/ l? t?nh t? ng?n.

C?c t?nh t? sau ???c d?ng ? d?ng so s?nh h?n v? h?n nh?t

 Easy (d?) - easier ? easiest 

Happy (vui, h?nh ph?c)  ? happier ? happiest

Pretty (xinh ??p) ? prettier ? prettiest

Lovely (??ng y?u) - lovelier ? loveliest

............

 

c. M?t s? tr??ng h?p ??c bi?t ???c s? d?ng l? c? t?nh t? ng?n v? t?nh t? d?i.

gentle (l?ch s?), narrow (ch?t h?p), pleasant (d? ch?u), polite (l?ch s?), quiet (y?n t?nh), simple (??n gi?n), stupid (ng?c), tired (m?t m?i), friendly (th?n thi?n)

Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay