Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Chi tiết câu hỏi
Chủ đề thường gặp
Cho con h?i c?u n?y thu?c d?ng n?o ? ? Little did the police suspect that the judge was the murderer.
TRẢ LỜI

Little did the police suspect that the judge was the murderer.

(C?nh s?t ?t nghi ng? r?ng quan t?a l? k? gi?t ng??i.)

C?u n?y l? c?u ??o ng? v?i tr?ng t? "Little".

  • C?u tr?c c?a c?u ??o ng? :

T?/ C?m t? c?n nh?n m?nh (Adv/Adj) + Tr? ??ng t? (Aux)  + Ch? ng? (S)  + ??ng t? ch?nh (V) (c? h?nh th?c nghi v?n nh?ng l?i n?m trong m?t c?u kh?ng ??nh).

Nh? c?u tr?n: Little did the police suspect that......

Little (Adv) + did (Aux) + The police (S) + suspect (V) +.....

  • M?c ??ch: nh?n m?nh t?nh ??c bi?t c?a m?t h?nh ??ng ho?c t?nh ch?t n?o ??. Ph?n ???c nh?n m?nh ch?nh l? ph?n ???c ??o l?n ??ng ? ??u c?u.
Để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo thêm về các bài học có liên quan câu hỏi này ở đây:
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay