Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 390

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species – considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet – puts Africa’s savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction – critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown the demand for ivory still drives the decline in their numbers. The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Chỉ thành viên VIP mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. yuikawaiii...

Gửi lúc: 2021-04-09 19:33:55

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species - considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet - puts Africa's savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction - critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown that the demand for ivory still drives the decline in their numbers. The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

2. minhlop9

Gửi lúc: 2021-04-10 12:38:13

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species - considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet - puts Africa's savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction - critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown that the demand for ivory still drives the decline in their numbers. The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

3. usecathide...

Gửi lúc: 2021-04-10 18:17:56

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species - considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet - puts Africa's Savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction - critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And, this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown that the demand for ivory still drives the decline in their numbers.The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

4. hhoan

Gửi lúc: 2021-04-10 20:41:09

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species - considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet - puts Africa's savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction - critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown that the demand for ivory still drives the decline in their numbers.The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

5. Master_HNB

Gửi lúc: 2021-04-12 19:04:41

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The largest land animals on Earth. But their size has not protected them from the impacts of poaching or from the continued destruction of the vast swathes of interconnected habitat they need. This latest Red List of Threatened Species - considered to be the comprehensive report on how nature is faring on an increasingly crowded planet - puts Africa's savanna elephants into the endangered category. Forest elephants are now even closer to extinction - critically endangered. Across Africa, there are now just over 400,000 wild elephants. And this latest examination of decades of census data and habitat surveys has shown that the demand for ivory still drives the decline in their numbers.The loss of species and natural spaces is happening all around the world. But conservationists are confident that this wake-up call could ensure that these giant icons of African wildlife get the protection and the space that they need.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay