loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 330

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Meochan

Gửi lúc: 2020-01-10 16:49:52

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

2. letienlong...

Gửi lúc: 2020-01-10 16:56:12

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

3. duongminht...

Gửi lúc: 2020-01-10 17:49:05

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

4. animecute5...

Gửi lúc: 2020-01-10 19:57:57

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

5. Manhhao123

Gửi lúc: 2020-01-10 20:28:10

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Getting used to new surroundings. Playdoh - just one of the many waggy-tailed residents at the Scottish SPCA’s rescue centre in Aberdeenshire - being introduced to a new sensory garden. It's quite literally a dog's playground - providing scent stimulation and exercise many of them haven't experienced before. So we do rescue lots of sort of, abandoned, abused animals - and this garden will help to rehabilitate them. It’s going to enrich their life and it’s going to give them skills that will help them in the future. And hopefully give them a bit more confidence and help them to find their new homes - which is the main aim. Some puppy farm dogs have never been out of a kennel – so they haven’t been outside, they haven't even walked on grass. The sensory garden is somewhere safe that they can come and learn these skills. This garden is really going to help them with their confidence.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này