loading...
Đóng

Listening & Writing Advanced - 345

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. vitcoi2004

Gửi lúc: 2020-05-15 14:45:21

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

2. bichhong02...

Gửi lúc: 2020-05-15 15:12:08

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

3. Thaoo_Nguy...

Gửi lúc: 2020-05-15 15:16:33

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

4. han250305

Gửi lúc: 2020-05-15 16:46:43

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

5. Meochan

Gửi lúc: 2020-05-15 20:41:28

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Experts predict that in 30 years, there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal? To turn marine pollution into sportswear. And they've made huge progress.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này