Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 406

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Each thread of lotus silk starts with the stem of the lotus flower. The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried. The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daiphongcc...

Gửi lúc: 2021-08-13 15:01:50

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Each thread of lotus silk starts with the stem of the lotus flower.The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried.The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom

2. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2021-08-13 15:29:45

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Each thread of lotus silk starts with the stem of the lotus flower. The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried. The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom.

3. dinhhominh...

Gửi lúc: 2021-08-13 15:32:34

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Each thread of lotus silk starts with the steam of the lotus flower. The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried. The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom.

4. phuonggmin...

Gửi lúc: 2021-08-13 16:02:45

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Each thread of lotus silk starts with the stem of the lotus flower.The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried.The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loomn

5. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-08-13 16:05:47

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Each threat of lotus silk starts with the stem of the lotus flower. The lotus in Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Thuan only started experimenting with this fiber in 2017. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried. The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet; otherwise, they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate, too. Once dry, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay