Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 408

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that. If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste. Think back to last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm. Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daiphongcc...

Gửi lúc: 2021-08-27 15:02:14

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that.If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste.Think back to the last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm.Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive.

2. HomikushiH...

Gửi lúc: 2021-08-27 15:02:41

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that. If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste. Think back to the last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm. Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive.

3. apl18288f4...

Gửi lúc: 2021-08-27 15:06:00

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that. If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste. Think back to the last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm. Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive!

4. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-08-27 15:06:14

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that.If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste.Think back to the last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm.Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive.

5. hoangcamap

Gửi lúc: 2021-08-27 15:07:05

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Your taste changes while you're in the air. And there's a biological reason for that.If you grab a bite before your flight, you probably have an idea of what it will taste like. But once you're in the air, your sense of taste isn't the same as it is on the ground. A lot of factors on the plane are all coming together to suppress your sense of smell, which makes up a large portion of our sense of taste.Think back to the last time you had a cold. Remember how you couldn't taste anything because your nose was clogged up? When you have a weakened sense of smell, your perception of taste is reduced. So your in-flight nose is similar to your nose when you have a cold, but hopefully with less phlegm.Let's start with the cabin, which is extremely dry. Drier-than-some-deserts dry. The dry cabin dries out your nasal passages, which means your taste buds become less perceptive.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay