Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 409

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
But it's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin. And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daiphongcc...

Gửi lúc: 2021-09-10 15:01:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin. And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

2. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-09-10 15:04:25

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin. And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

3. phamlannhi...

Gửi lúc: 2021-09-10 15:06:06

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin. And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

4. vuthuy26

Gửi lúc: 2021-09-10 16:08:31

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

But it's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin.And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

5. anhquan78

Gửi lúc: 2021-09-10 16:09:00

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

But it's not just the environment inside the cabin that's affecting your senses. The noise coming from the engine isn't helping either. A 2010 study tested people's sense of taste both inside and outside a simulated plane cabin. The researchers found sensitivity to sweet and salty food was reduced by 30% while in the cabin.And that weakened sense of taste can cause a lot of problems for airline caterers, who have to modify every recipe to account for it. To top it off, not every flavor is affected equally. Some ingredients, like curry and lemongrass, actually become more intense in the sky, while cinnamon, ginger, and garlic tend to maintain their taste. Some airlines will use naturally intense flavors, like certain fruit and vegetable oils and concentrates, which helps to lessen the amount of extra salt a recipe might need.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay