Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 449

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: Messages, Google Maps, Apple Maps, or Contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the Settings app, tap Privacy, then Location Services. To ensure Location Services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time, rather than just sending a one-time location message, tap Share My Location and then ensure it's on by swiping the slider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using Messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap Send my current Location. To share your location, tap Share My Location. You'll see three options: Share for One Hour, Share Until the End of Day, or Share Indefinitely. After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Camthuy220...

Gửi lúc: 2022-06-24 15:54:38

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: Messages, Google Maps, Apple Maps, or Contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the Settings app. Tap Privacy then Location Services. To ensure location services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time rather than just sending a one-time location message, tap Share My Location, and then ensure it's on by swiping the spider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap ''Send My Current Location.'' To share your location, tap Share My Location. You'll see three options: ''Share for One Hour,'' ''Share Until End of Day,'' or ''Share Indefinitely.'' After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

2. nguyenvant...

Gửi lúc: 2022-06-24 15:55:43

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: Messages, Google Maps, Apple Maps, or Contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the Settings app. Tap Privacy then Location Services. To ensure location services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time rather than just sending a one-time location message, tap Share My Location, and then ensure it's on by swiping the spider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap ''Send My Current Location.'' To share your location, tap Share My Location. You'll see three options: ''Share for One Hour,'' ''Share Until End of Day,'' or ''Share Indefinitely.'' After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

3. _Zero_

Gửi lúc: 2022-06-24 17:46:17

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: messages, Google maps, Apple maps, or contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the settings app. Tap "Privacy," then "Location Services." To ensure location services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time rather than just sending a one-time-location message, tap "Share My Location," and then ensure it's on by swiping the slider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap "Send My Current Location." To share your location, tap "Share My Location," You'll see three options: "Share for One Hour", "Share Until the End of Day", or "Share Indefinitely". After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

4. buituduc12...

Gửi lúc: 2022-06-24 18:08:05

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: Messages, Google Maps, Apple Maps or contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the setting app. Tap "Privacy" then "Location Services". To ensure location services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time rather than just sending a one-time-location message, tap "Share My Location" and then ensure it's on by swiping the slider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap "Send My Current Location". To share your location tap "Share My Location". You'll see three options: Share for One Hour, Share Until the End of Day or Share Indefinitely. After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

5. minhtrinhl...

Gửi lúc: 2022-06-24 18:28:43

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

We'll show you how to share your location on an iPhone in four ways: Messages, Google Maps, Apple Maps or contacts. First, you'll want to make sure your location services are turned on. Open the setting app. Tap "Privacy" then "Location Services". To ensure location services is on, swipe the slider to the right. If you want to share your location with someone for a period of time rather than just sending a one-time-location message, tap "Share My Location" and then ensure it's on by swiping the slider to the right. Now that your location services are enabled, let's share your location using messages. Open the conversation with the person whom you want to share your location to. Tap the top of the screen, which includes the icon for the person you are chatting with. If you want to send your current location, tap "Send My Current Location". To share your location tap "Share My Location". You'll see three options: Share for One Hour, Share Until the End of Day or Share Indefinitely. After you select the option of your choice, the contact will receive a notification like this.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay