loading...
Đóng

Vocabulary

 
aboard
/əˈbɔːrd/
(Class: adv.)
trên tàu, trên thuyền
The plane crashed, killing all 158 people aboard.
aerobics
/eˈrəʊbɪks/
(Class: n.)
môn thể dục nhịp điệu
Aerobics is taught in many high schools.
alien
/ˈeɪlɪən/
(Class: n.)
(Class: adj.)
người ngoài hành tinh (n.), thuộc nước ngoài, lạ (adj.)
People may feel shocked in an alien culture.
balloon
/bəˈluːn/
(Class: n.)
khinh khí cầu, bóng bay
He wants to cross the Pacific by balloon.
capture
/ˈkæptʃər/
(Class: v.)
bắt, đoạt được, chiếm được
The island was captured by Australian forces in 1914.
circus
/ˈsɜːrkəs/
(Class: n.)
gánh xiếc, rạp xiếc
The children enjoyed excellent performances at the circus yesterday.
claim
/kleɪm/
(Class: v.)
đòi, đòi quyền, nhận là, tự cho là
The employees claim their traveling expenses.
conclusive
/kənˈkluːsɪv/
(Class: adj.)
để kết luận, giúp đi đến kết luận, có tính thuyết phục
The findings were conclusive.
creature
/ˈkriːtʃər/
(Class: n.)
loài sinh vật, sinh vật
E.T. is a creature from outer space.
despite
/dɪˈspaɪt/
(Class: prep.)
mặc dù
He went to work yesterday despite his illness.
device
/dɪˈvaɪs/
(Class: n.)
thiết bị, dụng cụ
I can't do anything without a measuring device.
disappear
/ˌdɪsəˈpɪr/
(Class: v.)
biến mất
My wallet seemed to have disappeared.
evidence
/ˈevɪdəns/
(Class: n.)
bằng chứng
There was no obvious evidence of a break-in.
exist
/ɪgˈzɪst/
(Class: v.)
tồn tại, sống
How am I going to exist without you?
flying saucer
/ˈflaɪɪŋ sɔːsər/
(Class: n.)
đĩa bay
We believe that there have been many flying saucers here.
gemstone
/ˈdʒemstəʊn/
(Class: n.)
đá quý
She has a collection of gemstones in her house.
grade
/greɪd/
(Class: v.)
phân loại, xếp hạng
The students are graded according to their study results.
hole
/həʊl/
(Class: n.)
cái lỗ, cái hố
The dog had dug a hole in the ground.
imagine
/ɪˈmædʒɪn/
(Class: v.)
tưởng tượng, hình dung
I couldn't imagine what she expected to tell them.
imagination
/ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/
(Class: n.)
sự tưởng tượng, trí tưởng tượng
Her story captured the public's imagination.
infant
/ˈɪnfənt/
(Class: n.)
trẻ con, nhi đồng
Ever since he was an infant he has loved the sound of music.
micro-organism
/ˌmaɪkrəʊˈɔːrgənɪzəm/
(Class: n.)
vi sinh vật
There are a large number of micro-organisms living on the earth.
mineral
/ˈmɪnərəl/
(Class: n.)
khoáng chất, khoáng sản
Your diet should have enough minerals.
mysterious
/mɪˈstɪrɪəs/
(Class: adj.)
bí hiểm, bí ẩn
She was mysterious about herself but said plenty about her new husband.
news
/nuːz/
(Class: n.)
tin tức
I've got some good news for you.
object
/ˈɑːbdʒekt/
(Class: n.)
vật thể
You have to hide small objects in your house, or your baby may swallow them.
orbit
/ˈɔːrbɪt/
(Class: v.)
đi theo quỹ đạo
Mercury orbits the Sun.
planet
/ˈplænɪt/
(Class: n.)
hành tinh
I can't imagine life on other planets.
precious
/ˈpreʃəs/
(Class: adj.)
quý, quý giá, quý báu
Look after my daughter - she's very precious to me.
prisoner
/ˈprɪznər/
(Class: n.)
tù nhân
They are demanding the release of all prisoners.
prove
/pruːv/
(Class: v.)
chứng minh
The concept is difficult to prove.
public
/ˈpʌblɪk/
(Class: adj.)
công cộng, công
The public services here are quite good.
pull
/pʊl/
(Class: n.)
lực kéo, lực hút
I gave the rope a sharp pull and it broke.
push-up
/ˈpʊʃʌp/
(Class: n.)
bài tập chống đẩy
His favorite physical exercise is push-ups.
round
/raʊnd/
(Class: adj.)
tròn, có hình tròn
The grapes are small and round.
sample
/ˈsæmpl/
(Class: n.)
mẫu, mẫu vật
It is necessary to give the students some samples of a descriptive essay.
shape
/ʃeɪp/
(Class: n.)
hình dáng
She liked the shape of his nose.
sight
/saɪt/
(Class: v.)
nhìn thấy, nhìn tận mắt
Suddenly, they sighted an enormous monster.
soil

/sɔɪl/
(Class: n.)
đất
It is very difficult to grow any plant on this type of soil.
spacecraft
/ˈspeɪskræft/
(Class: n.)
tàu vũ trụ
These children have never seen such a huge spacecraft.
sparkling
/ˈspɑːrklɪŋ/
(Class: adj.)
lấp lánh
I loved her sparkling blue eyes.
spot
/spɑːt/
(Class: n.)
điểm, chấm
Ladybirds have black spots on their red wing covers.
subject (to)
/ˈsʌbdʒekt (tuː)/
(Class: adj.)
chịu/bị ảnh hưởng
The price of certain goods is subject to the exchange rate.
terrify
/ˈterɪfaɪ/
(Class: v.)
làm cho sợ hãi, làm cho khiếp đảm
The thought terrifies me.
trace
/treɪs/
(Class: n.)
dấu vết
The aircraft disappeared without a trace.
trick
/trɪk/
(Class: n.)
trò khéo léo, mẹo, kĩ xảo
She had a trick of memorizing certain words and phrases.
UFO
/juːefˈəʊ/
(Class: n.)
vật thể bay không xác định, đĩa bay
There have been many UFOs in this area recently.
unidentified
/ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd/
(Class: adj.)
không nhận dạng được, không xác định, lạ
There is a picture of an unidentified motorcyclist on the wall.
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này