loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, you are watching the Environment Report from English123.
At a meeting commemorating the International Day for Biological Diversity at the Botanical Gardens in Hanoi, Viet Nam's struggle with its own degrading biodiversity was the top concern expressed by experts in attendance.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này