loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
If Oldooz Pooyanfar wants to check on her research subjects, she has to suit up and make a house call, smoker in hand.
That's because her research subjects are 20,000 domesticated honeybees.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này