Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập Part 2 - Question - Response

 • Part 2 Overview

  Part 2 Overview

  Học viên tìm hiểu về hình thức và chiến lược tấn công nói chung đối với part 2 Question - Response

 • Part 2 - What 1

  Part 2 - What 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 1.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - What 2

  Part 2 - What 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng What - Bài luyện tập 2

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - How 1

  Part 2 - How 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 1.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - How 2

  Part 2 - How 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng How - Bài luyện tập 2.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Where 1

  Part 2 - Where 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 1.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Where 2

  Part 2 - Where 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Where - Bài luyện tập 2.

  Bạn chưa làm bài này
 • A test on What, Where, How

  A test on What, Where, How

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng What, Where và How.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - When 1

  Part 2 - When 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - When 2

  Part 2 - When 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng When - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Why 1

  Part 2 - Why 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Why 2

  Part 2 - Why 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Why - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Who 1

  Part 2 - Who 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Who 2

  Part 2 - Who 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với các câu hỏi bắt đầu bằng Who - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • A test on Who, When, Why

  A test on Who, When, Why

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu bằng Who, When và Why.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Indirect questions 1

  Part 2 - Indirect questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Indirect questions 2

  Part 2 - Indirect questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Indirect questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Statements 1

  Part 2 - Statements 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Statements 2

  Part 2 - Statements 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Statements - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Tag questions 1

  Part 2 - Tag questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Tag questions 2

  Part 2 - Tag questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Tag questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Test 3

  Part 2 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Tag questions, và Statements.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Yes/No Questions 1

  Part 2 - Yes/No Questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Yes/No Questions 2

  Part 2 - Yes/No Questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Yes/No questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Alternative questions 1

  Part 2 - Alternative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Alternative questions 2

  Part 2 - Alternative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Alternative questions - Bài luyện tập 2. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Negative questions 1

  Part 2 - Negative questions 1

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Negative questions 2

  Part 2 - Negative questions 2

  Học viên luyện tập Part 2 Listening với chủ đề Negative questions - Bài luyện tập 1. Bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Test 4

  Part 2 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 với các câu hỏi bắt đầu dạng Indirect questions, Alternative questions, và Negative questions.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 1

  Part 2 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 1

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 2

  Part 2 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 2.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 3

  Part 2 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 3.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 4

  Part 2 - Full Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 4.

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 2 - Full Test 5

  Part 2 - Full Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra part 2 - Question-Response - Bài kiểm tra số 5.

  Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay