loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/40
Hoàn thành câu với giới từ phù hợp
Bạn chưa làm bài này
Nối phần còn thiếu của câu hỏi để tạo thành câu hỏi đuôi đúng, question tags, câu hỏi đuôi
Bạn chưa làm bài này
Xác định các câu hỏi là đúng hay sai
Bạn chưa làm bài này
Câu hỏi gián tiếp, chuyển câu hỏi trực tiếp sang câu hỏi gián tiếp
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn giới từ phù hợp, giới từ chỉ thời gian, nơi chốn, và sự chuyển động
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này