loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/40
Điền vào chỗ trống với các từ: is, are, was, were
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở dạng bị động
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu bị động
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu cho trước dùng dạng bị động
Bạn chưa làm bài này
Sửa lại cụm từ sai trong câu bị động đã cho
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này