loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Điền từ để tạo thành câu gián tiếp đúng
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu gián tiếp tương ứng với câu trực tiếp đã cho
Bạn chưa làm bài này
Chọn phần cần sửa trong câu gián tiếp đã cho
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn từ đúng để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này