loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Điền cụm động từ đúng vào chỗ trống để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn nghĩa đúng nhất của các cụm động từ được gạch chân
Bạn chưa làm bài này
Dùng từ cho sẵn hoàn thành câu, cụm động từ, phrasal verbs
Bạn chưa làm bài này
Điền giới từ đúng để tạo ra cụm động từ phù hợp
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này