loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Xác định theo sau các từ đã cho là danh động từ hay động từ nguyên thể có "to"
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn danh động từ hoặc động từ nguyên thể có "to" hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Xác định câu đúng, sai trong cách sử dụng danh động từ, động từ nguyên thể có "to"
Bạn chưa làm bài này
Chọn động từ và chia ở dạng danh động từ hoặc động từ nguyên thể có "to"
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này