loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/48
Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ, cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh
Bạn chưa làm bài này
Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn đáp án đúng
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành bức thư sử dụng các từ cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này