loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/45
hoàn thành câu với một đại từ hoặc trạng từ quan hệ phù hợp who, which, where, whose
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn mệnh đề quan hệ đúng
Bạn chưa làm bài này
Tìm 1 từ thừa trong mỗi câu
Bạn chưa làm bài này
Lựa chọn câu có sử dụng mệnh đề quan hệ đúng
Bạn chưa làm bài này
Điền từ quan hệ thích hợp để tạo thành câu có sử dụng mệnh đề quan hệ đúng
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này