loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/66
Xác định câu là đúng hay sai, bài tập áp dụng neither, either, both, so, nor
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống, áp dụng cách dùng của neither, either, so
Bạn chưa làm bài này
Bài tập áp dụng neither, either, both, so, nor, and
Bạn chưa làm bài này
Ghép câu sử dụng neither, either, both, so, nor, and
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng so sánh hơn và so sánh tuyệt đối của tính từ đã cho
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn hoặc so sánh tuyệt đối của tính từ đã cho
Bạn chưa làm bài này
Điền dạng đúng của từ đã cho với dạng so sánh hơn hoặc so sánh tuyệt đối của tính từ đã cho, so sánh hơn, comparatives, so sánh tuyệt đối, superlatives
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này