loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/40
Lựa chọn câu có nghĩa giống với câu đã cho ở thì hiện tại hoàn thành
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu bằng cách sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành
Bạn chưa làm bài này
Bài tập thì quá khứ hoàn thành, lựa chọn câu trả lời đúng
Bạn chưa làm bài này
Bài tập thì quá khứ hoàn thành, dùng thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này