loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Chọn tính từ trong các từ cho trước
Bạn chưa làm bài này
Xác định các câu là đúng hay sai về cách dùng tính từ và các từ nhấn mạnh
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ để tạo thành cụm, sắp xếp tính từ theo công thức
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ đúng so, such, enough, too, such a lot of/too much, too many/so many
Bạn chưa làm bài này
Viết lại câu dùng too, enough, so, such
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này