loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/40
Lựa chọn từ để hoàn thành câu điều kiện
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu điều kiện cùng nghĩa với câu đã cho
Bạn chưa làm bài này
Tìm ra lỗi sai trong câu điều kiện
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành lá thư tiến sỹ Happy gửi cho Sarah để cho cô một vài lời khuyên
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này