loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Lựa chọn đáp án đúng các câu hỏi, các dạng câu hỏi, giới từ chỉ thời gian, địa điểm, sự chuyển động, từ vựng chủ đề địa điểm, các tòa nhà
Bạn chưa làm bài này
đọc biển báo, thông báo, lưu ý, đoạn thư, tin nhắn về chủ đề địa điểm, các tòa nhà
Bạn chưa làm bài này
đọc hiểu đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng chủ đề địa điểm, các tòa nhà
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu đoạn văn, chọn từ phù hợp chủ đề địa điểm, các tòa nhà
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này