loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/30
Đọc điền từ để hoàn thành câu chủ đề tự nhiên, con vật, động từ khuyết thiếu
Bạn chưa làm bài này
Đọc tin nhắn, mẩu email, thông báo chủ đề tự nhiên, cảnh báo rừng
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn về các loài ong sống trên trái đất
Bạn chưa làm bài này
Đọc hiểu về loài nhện, reading comprehension about spiders
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này