loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu với cấu trúc "Because + clause = Because of/ Due to + N/ Gerund"
Bạn chưa làm bài này
Viết về vấn đề ô nhiễm môi trường ở thành phố của bạn.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này